İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2422378 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

Avrupa Birliği Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi

Kategori Kategori: Birlikler-Topluluklar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2621 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 25 Ocak 2010 12:34:07

Avrupanın birleştirilmesine yönelik federal ya da konfederal planlar, Ortaçağdan itibaren zaman zaman gündeme getirilmiştir.

Avrupa Birliği Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi

Avrupanın birleştirilmesine yönelik ‘‘federal’’ ya da ‘‘konfederal’’ planlar, Ortaçağdan itibaren zaman zaman gündeme getirilmiştir. Avrupa Birliği düşüncesinin tarihine baktığımızda; Saint-Pierre ve Victor Hugo’nun ‘‘Birleşik Avrupa Devletleri’’ kurulmasına ilişkin planlarını, İmmanuel Kant’ın ‘‘sonsuz barışın sağlanması’’na yönelik projesini, ayrıca Montesquieu, Voltaire, Proudhon ve Saint Simon gibi birçok düşünürün siyasal liberalizm ve barışı esas alan bir entegrasyon ya da birlik fikrini savunduklarını görürüz[1]. 17. y.yılda Emerie Cruce, gümrüklerin azaltılması suretiyle uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve bir ‘‘Avrupa Devletler Birliği’’ kurulmasını önermiştir. 18. y.yılda J.J.Rousseau da, uluslarüstü nitelikli bir federal birlik yoluyla, devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünün ve barışın sağlanmasının mümkün olacağını savunmuştur. Fakat, Avrupa bütünleşmesine yönelik gerek fonksiyonel gerekse federal birlik öneren tüm projeler, uygulama sorunuyla karşı karşıya kalıyorlardı[2].

19. y.yılda gerçekleşen iki ayrı birleşme, Avrupa birleşmesi süreci içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunlar Alman Gümrük Birliği (Zollverein) ve İtalyan Birliğidir. Her ikisi de Avrupada ekonomik ve siyasal entegrasyon için örnek ve öncü niteliğindedir[3].

Alman Gümrük Birliği (Zollverein)   

1815 Viyana Kongresi sonrasında Avrupa haritası yeniden düzenlenmişti; büyük güçlerin çıkarlarına uygun düşen bu düzenlemede, çok karışık bir görünüm ortaya çıkmıştı; uluslar parçalanmış, bazı yerlerde çizilen devlet sınırları içerisinde ise çeşitli ulusal topluluklar yer almıştı.

O dönemde  Almanya da dağıtılmış bir durumdaydı ve 38 küçük devletçik ya da prensliğe bölünmüştü. Almanyadaki bu bölünmüşlükten dolayı kapalı ekonomiler ortaya çıkmıştı ve bunların gelişme olanakları da çok önemli ölçüde kısıtlanmıştı. Bu açmazdan kurtulmak için, bir ‘‘gümrük birliği’’ne gereksinim vardı. Alman Gümrük Birliği düşüncesi, Friedrich List tarafından Ekonomik birlik ve siyasal birleşme, iki kardeş gibidirler, biri dünyaya gelmeden öteki doğuşa hazır olamaz şeklinde dile getirilmiştir. List gümrük birliğinin sınırlarını bütün Avrupa kıtasını kapsayacak şekilde düşünmüştür. Fakat  o vakit Frierich’in düşüncesi reddedilmişti. Daha sonra Zollverein 1834’de Prusya Maliye Bakanı Motz tarafından gerçekleştirilmiştir[4].

İtalyan Birliği

1815 Viyana Kongresi sonrası İtalya hem dağınık bir şekil alımış hem de bazı İtalyan krallıkları, Avusturya İmparator ailesinden prenslere kalmıştı. İtalya bir bakıma, Avusturya eğemenliği altındaydı. İşte hem dağınıklığı ortadan kaldırmak için hem de eğemenliği kendi elinde bulundurmak için İtalya Birliği de Alman Gümrük Birliği’nin kurulduğu yıllarda gerçekleştirilmiştir[5].

 

Yirminci Yüzyılda Avrupa Birliğine Yönelik Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı’nın üzerinden daha çeyrek yüzyıl geçmeden, İkinci Dünya Savaşı gibi bir başka büyük felaketi yaşamak zorunda kalan Avrupa, 1945’lerde yıkım ve yoksulluklarla karşı karşıya kalmıştır.Yüzyıllar boyunca İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Dünya’nın süper güçleri olan Avrupa ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eski güçlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Birçok kayanağa göre II. Dünya Savaşı 30-40 milyon arasında Avrupalının hayatına malolmuştur.Bu dönemde Avrupa’da ekonomık yapı tahrip olmuştur, siyasal istikrar kalmamıştır. Avrupa, doğusuyla batısıyla iki süpergücün paylaştığı bir bölge haline gelmiştir.İkinci Dünya Savaşı ve onun tahribatı, uluslararası güvenlik konusunu yeniden çok daha güçlü bir şekilde hissettirmiştir. Hızlı bir ekonomik kalkınma ile savaşın yıkıntılarından kısa sürede kurtulmak isteği ve  herhangi bir savaş tehlikesine karşı birleşme gereği Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmek yönünde itici bir etken olmuştur[6]  .

Bu sebeple , uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç daha savaş esnasında vurgulanmaya başlamıştır. Savaştan sonra ise, yeniden uluslararasında siyaset ve ekonomi alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler 26 Haziran 1945’de imzalanan bir antlaşma ile kurulmuştur. Ancak , Avrupa’nın gelecekteki güvenliği açısından Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, Avrupalıları tatmin etmemiştir. Çünkü geçmişte yaşanmış bir Milletler Cemiyeti örneği vardır ve ikinci bir Dünya savaşının çıkmasına engel olmaya yetmemiştir. Bu sebeple Avrupa ülkeleri kendi aralarında başarılı ya da başarısız çok sayıda birlik teşebbüsünde bulunmuşlardır[7].

İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da kurulan ilk birliklerden birisi BENELUX’dür. Belçika , Hollanda ve Lüxemburg’un bir araya gelerek oluşturdukları  bir birliktir. Savaş döneminde askıya alınan bu birliğin yeniden canlandırılması için daha savaş esnasında, sürgünde bulunan liderler 21 Ekim 1943’de bir para birliği imzalarlar. 5 Eylül 1944’de ise gümrük antlaşması ve yine 9 Mayıs 1947’de de ortak tarım politikası antlaşmasını imzalarlar. Daha sonra da, BENELUX ülkelerü kendi aralarında entegrasyonun önündeki engellerin kaldırılması için çok sayıda teşebbüste bulunmuşlardır. Fakat Benelux küçük bir alanla sınırlı kalmıştır[8].

Avrupa’da bir diğer önemli birlik teşebbüsü yolundaki ilk çağrıyı Churchill yapmıştır. İkinci Dünya Savaşının bu ünlü siması, 1946 yılında Zürih’te yaptığı bir konuşmada, Avrupa’nın içinde bulunduğu güçlüklere dikkat çekmiştir. Bu alanda Eğemen çözüm nedir? sorusuna, Avrupa’nın barışı,güvenliği ve hürriyeti için Birleşik Avrupa Devletlerini yaratmalıyız demiştir. Churchill ilk basamak olarak, Avrupa birliğinin yaratılmasında, Fransa ve Almanya arasında ortaklık kurulması gerekliliği üzerinde durmuş ve Avrupa Birleşik Devletlerinin ilk basamağı olarak Avrupa Konseyi’nin kurulmasını önermiştir. Bu kouşmayla tohumları atılan, Avrupa Konseyi, bu dönemde Avrupa birliği yolunda atılan en geniş kapsamlı teşebbüslerden bir diğerini oluşturur[9].

Savaş sonrasının koşulları içinde ekonomik sorumlarına çözüm arayan Avrupa aynı zamanda Sovyet tehlikesini de sürekli hissediyordu. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri’nin; Marshall Planı aracılığıyla, Avrupa’nın bütünleşmesine yardımcı olmasını sağlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall 1947 yılında Harvard Ünversitesi’nde yaptığı konuşmada; Avrupa’nın ekonomik sorumlarının çözümünde yardımcı olacaklarını, ancak bunun için Avrupa’nın ekonomik kaynaklarını ortaklaşa kullanarak kendi aralarında işbirliğine hazır olmaları gerektiğini vurguluyordu[10].

George Marshall’ın bu çağrısı üzerine 1947 Paris konferansında bir araya gelen Avrupa ülkeleri, çeşitli önerileri tartıştıktan sonra, 1948’de Avrupa Ekonomik İşbirliği örgütünü (OEEC) kurdular. 18 ülkenin katılımıyla kurulan bu örgüt ulusal devletler arasında işbirliği esasına dayanıyordu ve daha çok İngiltere tarafından temsil edilen geleneksel görüşe uygundu. İngiltere, ulularüstü örgütün her türlüsüne karşıydı. Avrupa Ekonomik İşbirliği örgütü, bu farklı pozisyonun ortaya çıkması ve Avrupa Birliği’nin ileriye dönük gelişimi bakımından tarihsel bir öneme sahiptir[11].

1948 yılında Fransa’nın desteğiyle gündeme getirilen Avrupa Parlamentosu oluşturulması fikri, İngiltere’nin karşı çıkması sonucunda 1949’da ancak bir Avrupa Konseyi’nin kurulması şeklinde gerçekleşebilmişti[12].

Avrupa Konseyi, 5 Mayıs 1949’da , siyasal bir örgüt olarak kurulur. Federalistler, Avrupa Konseyini, federasyondaki ilk basamak olarak görürler. Fakat sonunda hayal kırıklığına uğrarlar. Konsey’in faaliyetlerini sürdüreceği yer olarak, Fransa’nın, Almanya sınırındaki Strazburg şehri olarak seçilmiştir. Konsey’in kuruluş aşamasında, İngilizlerin tutumu, kıta Avrupa’sı ülkelerini hayal kırıklığına uğratmıştır. Genellikle İngiltere Federal Avrupa birliğe fikrine geleneksel olarak soğuk yaklaşmıştır. Özellikle eğemenliğin devri, İngilizlerin en hassas olduğu konulardan birini oluşturmuştur. Diğer taraftan hep İngiliz Uluslar Topluluğu ve ABD ile olan ilişkilerinin hesabı yapılmıştır. Nitekim Avrupa Konseyinin, İngiltere’nin baskısıyla dolaysıyla federal bir örgüt haline dönüştürülmesi engellenmiştir. Onun yerine uluslararası bir yapıda örgütlenmiştir. Konseyin karar sürecinde oy birliği yöntemi benimsenmiştir. Bir diğer ifadeyle Konsey’de üye ülkellerden birinin kabul etmediği bir konuda, karar alınamamaktadır. Bu da örgütün etkinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır. Aslında bu örgüt de klasik uluslararası örgütlenme biçimine uygun bir işbirliğinden başka bir şey değildi. Avrupa gerçeği, bunların ötesinde bir bütünleşmeyi zorunlu kılıyordu[13].

1950’lerde Avrupa Konseyi’nin başarısızlığı, Avrupa entegrasyonu sürecinde, daha önemli bir örgütün geliştirilmesinin yolunu açmıştır. Uluslarüstü bir ‘Yüksek Otorite’ gözetiminde ortak ekonomik,politik hatta askeri etkinlikler gerekliydi. Avrupa’da barış ve birliğin sağlanması için öncelikle de Fransa ve Almanya arasındaki karşılıklı rekabet ve güvensizliğin kesin olarak ortadan kaldırılması gerkiyordu. Öyle bir çözüm olmalıydı ki, her iki ülke de kendi ulusal çıkarları lehine olduğuna inanarak eğemenlik haklarını ortak bir yüksek otoriteye devredebilmeliydi[14].

 

Shuman’ın Çağrısı ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

Nitekim bu yödeki ilk girişim, 9 Mayıs  1950’de Fransa’dan geldi. Fransız Planlama Örgütü Başkanı Jean Monnet’in görüşlerinden de esinlenen Dışişleri Bakanı Robert Shuman bu tarihte Avrupa ülkelerine bir çağrıda bulundu. Çağrı, savaş sanayinin ana maddeleri olan kömür ve çeliğin üretim ve kullanımının milletlerüstü bir organın sorumluğunda yönetilmesini öngörüyordu. Bu öneriyi kabul eden ülkeler, ilerde, savaş sanayilerini birbirlerine karşı geliştirmek ve dolaysıyla birbirleriyle savaşmak olanağını bulamayacaklardı. Fransa’nın bu çağrısına Federal Almanya, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda olumlu karşılık verdiler. Bir yıl süren görüşmelerden sonra, 18 Nisan 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran antlaşma Paris’de imzalandı. Bu, aynı zamanda, ilk Avrupa Topluluğunun da doğuşu idi[15].

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

Paris Antlaşmasını imzalayan altı ülke, kömür ve çelikte giriştikleri deneyi yaşantılarının diğer kesimlerine de yaymak çabalarını sürdürdüler. Ancak, savunma ve dış politika alanlarında bu yöndeki girişimler için zamanın henüz erken olduğu çabuk anlaşıldı. Hazırlanan tasarılar onaylanmadı. Bunun üzerine çalışmalar ekonomik bütünleşme üzerinde yoğunlaştırıldı. Messina’da 1-2 Haziran 1955’de düzenlenen konferansta iki yeni Avrupa Topluluğunun daha kurulması kararlaştırıldı. Uzun süren görüşmeler ve teknik çalışmalardan sonra, 25 Mart 1957’de, bu kez Roma’da, imzalanan antlaşmalarla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. EURATOM’un amacı, atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanımı geliştirmekti. Avrupa Ekonomik Topluluğu ise, altı üye ülke arasında kömür ve çelik dallarında başlatılan bütünleşme hareketinin ekonominin diğer bütün kesimlerine yayılmasını öngörüyordu. Bu nedenle, AET, üç Avrupa Topluluğunun en geniş kapsamlısı olarak nitelendirilmiştir[16].

 

 

Altı Üyeli Toplulukların Gelişimi

Roma Antlaşmalarının 1958 yılbaşında yürürlüğe girmelerinden sonra, Topluluklar içinde, gerek ekonomik gelişme gerek antlaşmaların özellikle AET antlaşmasının uygulanması bakımından başarılı olarak nitelendirilen bir dönem başladı.

Üye Devletler arasındaki gümrük vergileri, bütün sanayi mallarında ve tarım ürünlerinin  çoğunda, AET Antlaşmasında öngörülen tarihten bir buçuk yıl önce , 1 Temmuz 1968’de gerçekleşti. Ulaştıma ve enerji alanlarındaki gecikmelere rağmen, AET, geçiş dönemi adı verilen ilk uygulama devresiin sonu olan 31 Aralık 1969’da antlaşmasında saptanmış hedeflerin çoğuna ulaşmıştı. Uluslararası düzeyde yeni bir güç olarak belirmesi, Toplulukların dış ilişkiler alanında da canlı bir politika izlemesine olanak verdi. Birçok ülkeyle ortaklık, ticaret ve yardım anlaşmaları imzalandı. Ululararsı ticaret müzakeresine Topluluk tek bir devlet gibi katıldı. Bunların en önemlisi, Cenevre’de, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT) çerçevesinde yürütülen ve girişime öncülük eden ABD Başkanının adıyla anılan Kennedy Müzakereleri’dir[17].

Yıllar ilerledikçe, Topluluk üyesi ülkeler, aralarındaki ilişkileri, ticaretin serbestleştirilmesinin ötesinde, dana geniş bir açıdan ele almaya başlamışlar ve bunun için, gerektiğinde, antlaşmalarla çizilen sınırların dışına taşabilmişlerdir. 1969 yılı Aralık Ayının ilk iki gününde Hollanda’nın başkenti La Haye’de yapılan Topluluklar üyesi ülkeler Devlet ve Hükümet Başbakanlar Zirve Konferansı, bu bakımdan bir dönüm noktası olmuştur. Üye ülkelerin yöneticileri, o toplantıda, gümrüklerin kaldırılmasından sonra, aralarında tam bir ekonomik ve parasal birlik kurmayı kararlaştırmışlardır. Avrupada bir siyasal birlik yaratma gereğini bir kez daha belitrmişler ve bu amaçla, bir yandan, benzer zirve toplantılarını sık sık tekrarlamak, öte yandan da, dış politikada ortak görüşler savunmak için bu alanda da işbiriği yapmak hususunda anlaşmışlardır[18].

 

Topluluklara Yeni Üyelerin Katılması

La Haye Zirve Konferansında alınan bir diğer önemli karar da, Topluluklara katılmak talebinde bulunan İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile bu konuda müzakerelerin başlatılmasının kabul edilmesidir.

    İngiltere, bu toplulukların dışında kalmıştı. O, bir serbest ticaret bölgesi oluşturması görüşündeydi ve bunu 1960’da İskandinav ülkeleri, Avusturya, İsviçre ve Portekiz’in katılımıyla gerçekleştirdi. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) olarak bilinen bu çözüm geçici bir karaktere sahipti; İngiltere böylece, Avrupa Ekonomik topluluğu üyesi ülkeler karşısındaki pozisyonunu güçlendirmek  amacındaydı. EFTA’nın kurulmasıyla Avrupa, Pazar politikasına ilişkin olarak iki bloka ayrılmıştı. Bu uzun vadede Avrupa’nın siyasal entegrasyonu amacına ters düşüyordu. Ayrıca,  güvenlik politikası açısından da Avrupa’nın aleyhindeydi. İngiltere’nin de aleyhinde olurdu: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Ekonomik Topluluğunun siyasal birlik yöninde gelişim göstermesni destekleyeceğini ima ediyordu[19]. Bu durumda İngiltere Avrupa Ekonomik Topluluğuna yakınlaşma yolunu arayacaktı. Bunun üzerine İngiltere 1961 yılında Topluluklara katılmak için başvurur fakat bu istemi sonuç vermez ve Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle’ün vetosu üzerine müzakereler kesilmişti[20].

La Haye Konferansında alınan karara göre Haziran 1970’de resmen başlayan yeni katılma müzakereleri ise, anlaşmayla sonuçlanmış ve Topluluların üye sayısını altıdan ona çıkarmayı öngören Katılma Antlaşmaları, 22 Ocak 1972’ de Brüksel’de imzalanmıştır. Bununla birlikte, Norveç’te aynı yıl yapılan halk oylaması sonucunda, imzalanan antlaşmanın olumsuz karşılanması üzerine, bu ülke topluluklara katılmamış ve 1 Ocak 1973’de katılma antlaşmaları yürürlüğe girerken, üye devlet sayısı altıdan dokuza çıkmıştır. Topluluklar üyesi devletlerin, gittikçe etkinliğini artıran bu siyasal danışma ve işbirliği düzeninin, temellerini attıkları ve geliştirdikleri Ekim 1972’de Paris ve Aralık 1973 Kopenhag Zirve Konferanslarında Toplulukların geleceği yönünden önemli karar daha alındı: 1980’de bir Avrupa Birliği kurmak... Zirve konferanslarında bu birliğin yapısı üzerinde durulmadı. Ancak, gerçekleştirme yöntemi belirlendi: gümrük birliği üzerine dayandırılacak bir ekonomik ve parasal birlik; buna paralel olarak geliştirilecek siyasal işbirliği ve üye devletlerin, bütün bu evrimi gözönünde tutarak, birlikte saptayacakları bir siyasal ve ekonomik yapı[21].      

Daha sonra Avrupa ülkelerinden olan Yunanistan, İspanya ve Portekiz Topluluğa katılmak için bir başvuru yapıyorlar . Yapılan görüşmeler ve belli bir süre sonra başvuru kabul ediliyor. Böylece Yunanistanın tam üyeliği 1 Ocak 1981, İspanya ve Portekiz’inki ise 1 Ocak 1986’da gerçekleşiyor[22].

1 Ocak 1995’te üç gelişmiş Avrupa ülkesi olan Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılımıyla Avrupa birliği, nitelik olarak üçüncü genişleme dönemine girdi. Daha önce, Avrupa topluluğu standartlarına göre düşük gelişme düzeyinde bulunan Portekiz, İspanya ve Yunanistan’ın üyelikleriyle gerçekleşen gelişmeden sonra bu, Avrupa Birliği Sistemi için rahatlacı bir gelişme olmuştur. Kamuoyu araştırmalarında da görülüyor ki Avrupa Birliği yurttaşları, AB’nin genişlemesinin öncelikle kendi standartlarına uygun gelişmiş ülkelerle olmasına sıcak bakıyorlar[23].

 

Maastricht Antlaşması

10 Aralık 1991 tarihinde Maastricht’te düzenlenen Zirve’de topluluk, daha önce toplanmış olan Hükümetlerarsı ilk Konferans çerçevesinde varılan sonuçları temel alarak yeni bir Avrupa Toplulukları Antlaşması yapılmasına karar verilmiştir. 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993’te yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birligi adını almıştır[24]. Toplam 15 devletten oluşan Avrupa Birliğini yöneten birçok kurum ve kurullar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:

1)      Avrupa  Parlamentosu

2)      Avrupa Birliği Konseyi

3)      Avrupa Konseyi

4)      Avrupa Birliği Komisyonu

5)      Avrupa Birliği Tek Pazarı

6)      Avrupa Merkez Bankası

7)      Avrupa Yatırım Bankası

8)  Avrupa Zirvesi

9)  Adalet Divanı

10)Sayıştay

11)Avrupa Milletvekilleri

 

Avrupa  Parlamentosu

            Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği halkı tarafından doğrudan seçilir ve halkı temsil eder. Avrupa Parlamentosu AB’nin birçok alandaki yasaları üzerinde belirleyicidir. Parlamento AB Komisyonu’nun yasa taslaklarını değiştirebilir ya da Bakanlar Konseyi bu değişiklikleri kabul etmediğinde iptal edebilir. Parlamento, Konsey’in değişiklik önerilerini kabul ettiği takdirde yasa taslaklarını da onaylayabilir. Avrupa Parlamentosu’nun bir diğer görevi de, Bakanlar Konseyi ile bir araya gelerek Komisyon’un bütçe taslaklarını görüşmek ve onaylamak. Ayrıca, Komisyon başkanının ve komiserlerin atanmasının da Parlamento tarafından kabul edilmesi gerekir. Parlamento güven oylması yaparak, çoğunluk elde edildiği takdirde Komisyon’u istifa etmeye zorlayabilir. AB’nin uluslararası hukuk anlaşmaları, ancak Parlamento tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilir, ki bu yönetime katılma hakkı, AB’nin genişlemesiyle ilgili planlar açısından çok önemlidir. AP yılda on iki hafta Strazburg’da toplanır. Bunun dışında, fraksıyonlar ve komiteler toplantılarını Brüksel’de gerçekleştirir[25].

            Avrupa Birliği Konseyi

            AB’nin asıl karar organı, Bakanlar Konseyi ya da kısaca Konsey diye de anılan bu kurumdur. Avurpa Birliği Konseyi’nde toplantı gündemine göre – örneğin dış ilişkiler, tarım ya da trafik - üye ülkelerin konuyla ilgili bakanları toplanır. Kararlar, bir konuda oybirliği ya da basit çoğunluk sağlanması zorunlu değilse, nitelikli çoğunluğa (87 oyun 62’si) göre oylanır. Her ülke büyüklüğüne göre belirli bir oy sayısına sahiptir: Federal Almanya ve Fransa’nın onar oyu, Belçika’nın beş, Lüksemburg’un ise iki oyu vardır. Avrupa Birliği Konseyi Brüksel’de yer almaktadır[26].

            Avrupa Konseyi

            Avrupa Birliği’ne üye devletlerin devlet ve hükümet başkanları ve Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan oluşan Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği içinde çok önemli, kurumlarüstü bir işleve sahiptir. Yılda en az iki kez gerçekleştirilen zirve toplantılarına hükümet başkanları ve dışişleri bakanları katılır. AB Sözleşmesi’nin 4.Maddesine göre, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin gelişimi için gerekli fikirleri verir ve bu gelişim için gerekli olan genel siyasi hedefleri belirler. Avrupa Konseyi’nin bir diğer görevi de Avrupa Birliği’nde yapılması gereken önemli reformları belirleyip bir karara bağlamaktır[27].  

            Avrupa Birliği Komisyonu

            AB sözleşmesine göre, AB’de kanun teklifi, yani yasa taslakları hazırlama hakkına sahip tek kurum AB Komisyonu’dur. Fakat Komisyon’un yasa taslağı hazırlamasını talep etme yetkisine sahip olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun görevidir. AB’nin 20 komiseri, AB yönetmeliklerini uygulatmak amacıyla karar çıkarabilirler. AB komiserleri AB hukukuna uyulup uyulmadığını, AB sözleşmelerine sadık kalınıp kalınmadığını denetlerler. Komisyon, yasalara uyulmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak bir  Avrupa Birliği devletine karşı dava açmak zorundadır. Her AB ülkesi Brüksel’e en az bir komiser tayin eder. Komiserler, tarım, ticaret ya da dış ilişkiler gibi tek tek alanlardan sorumludur. Hükümetlerden ya da başka kurumlardan tamamen bağımsız olarak çalışırlar. Komisyon, ancak meclisde, üyelerin oy çoğunluğunu elde ettikten sonra karar alabilir. Komisyon’un merkezi Brüksel’dir. Komisyon’un Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde temsilcilkleri, ayrıca 128 devlette de heyetleri vardır[28].      

Avrupa Birliği Tek Pazarı

Avrupa’daki Tek Pazar Avrupa Birliği’nin tüm vatandaşlarını kendi içinde toplar. 1993 yılında açılan Tek Pazar, 15 üye ülkeden ve AB ile birleşerek Avrupa Ekonomik Bölgesi’ni oluşturan İzlanda, Norveç ve Lichtenstein’dan oluşur. Tek Pazar’da 4 temel özgürlük hüküm sürer: Kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı[29].

 

 

   Avrupa Merkez Bankası 

              Avrupa Merkez Bankası (AMB), Avrupa Para Kurumu’nun halefi olarak 1 Haziran 1998’de kuruldu. Avrupa Merkez Bankası Frankfurt am Main’da bulunmaktadır. Avrupa Merkez Bankası, euro bölgesindeki para politikasını da belirler. Avrupa Merkez Bankası’nın öncelikli hedefi fiyat istikrarıdır. Aynı zamanda da, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin kendilerinin belirlediği finans-istikrar politikalarının (yeni ve toplam borçlanma, faiz düzeyi) destekler. Avrupa Merkez Bankası, devlet finansmanı için kredi veremez. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği’ndeki hükümetler ve örgütlerden tamamen bağımsızdır. Avrupa Merkez Bankası Avrupa’yla en fazla bütünleşmiş Avrupa kurumu olarak bilinir[30].

            Avrupa Yatırım Bankası

            Avrupa Yatırım Bankası (AYB) AB çerçevesinde yer alan bağımsız bir kurumdur. Merkezi Lüksemburg’da bulunan AYB, temel olarak Topluluğun dengeli büyümesine katkıda bulunacak projelerini finanse etmek amacıyla kredi sağlamaktadır. Kâr amacı gütmeyen bir kurum olan AYB’nin sermayesi üye ülkeler tarafından karşılanır ve üye ülkelerin maliye bakanları AYB Yönetim Kurulunu oluşturur[31].

Avrupa Zirvesi

            Avrupa Zirvesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet başkanları arasında düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılara verilen isimdir. Yılda en az iki defa toplanan Avrupa Zirvesi’ne AB Komisyonu Başkanı tam üye statüsü ile katılır. Zirve toplantılarını AB’nin istenildiği ölçüde genişlemesi ve genel politikaların yönlendirici ilkelerinin belirlenmesi yönünde gerekli olan ivmeyi kazandırmaktadır[32].

              Adalet Divanı

            Adalet Divanı, üye ülkelerin üzerinde uzlaşmaya vardığı ve 6 yıl için 15 yargıç ile onlara yardımcı olan 9 savcıdan oluşur. Adalet Divanı’nın iki temel işlevi vardır: Avrupa kurumları ve hükümetlerinin kullandıkları araçların Kurucu Antlaşmalar ile çelişkili olup olmadığını denetlemek ve bir ulusal mahkemenin isteği üzerine Topluluk hukuku hükümetlerinin geçerliliğini teyid etmek ya da bu hükümetlere ilişkin yorum yapmak[33]. 

            Sayıştay

            AB’nin maliye yönetiminin hukuka uygunluğu ve düzgün işleyişini sağlamak amacıyla gelir ve giderlerin denetimi ile görevli olan Sayıştay 15 üyeden oluşur. Sayıştay üyeleri AB Konseyi tarafından, Avrupa Parlamentosu’na danışıldıktan sonra (basit görüş) oybirliğiyle 6 yıllık bir süre için atanır. Sayıştay tam yetkili bir kurum statüsüne sahiptir. Sayıştay, AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu’na rapor sunma yetkisine sahiptir. Ayrıca Sayıştay’ın denetleme yetkisi, dış kurumlar ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından yönetilen fonları da kapsamaktadır[34]. 

            Avrupa Milletvekilleri

             Şu anda Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili sayısı 626, bunların 190’ı kadın. Sekiz fraksiyonun en büyüğü, Parlamento’da 232 milletvekili bulunan Avrupa Halk Partisi, onu 181 milletvekiliyle Avrupa Sosyaldemokrat Partisi izliyor. Beş yılda bir seçimler yapılıyor, bundan sonraki seçim tarihi Haziran 2004. AB genişledikten sonra parlamenter sayısının en fazla 732’ye çıkarılması öngörülüyor. Konuların uzmanları tarafından ele alınmasını sağlamak amacıyla, milletvekilleri 17 ayrı uzman komitede toplanmışlardır[35].

 

 

 

 [1] Henning Behren - Paul Noack, Theorien der İnternationalen Politik, Dtv, München 1984, s. 136.

[2] İbrahim S. Canbolat, Uluslarüstü Sistem Avrupa Birliği, Alfa Yayınları, İstanbul 1998, s. 70.

[3] İbrahim S. Canbolat, a.g.e., s. 71.

[4] Karl Kunze -Karl Wolf, Grundwissen Geschichte, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1964, s. 54.

[5] Ali Özgüven, Ortak Pazar Tarım Politikası ve Türkiye, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 1982, s.44.

[6] Veysel Bozkurt, Avrupa Birliği, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 1993, s. 34.

[7] Veysel Bozkurt, a.g.e., s. 34.

[8] Veysel Bozkurt, a.g.e., s. 35 .

[9] Veysel Bozkurt, a.g.e., s. 39 .

[10] İbrahim S. Canbolat, a.g.e., s. 76.

[11] Louis Janz, Die Geschite der Europaeischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Werner Weidenfeld, Die İdentitaet Europas, Hansir Verlag, München 1985, s.83.

[12] Louis Janz, a.g.e., s. 84-85.

[13] Anne Daltrop, Politics and The European Community, Longman, London 1986, s. 4-5.

[14] Martin Saeter, Europa Politisch, Auflage, Berlin 1977, s. 44.

[15] Bilsay Kuruç, Avrupa Topluluğu Nedir?, Avrupa Topluluğu Yayınları, Ankara 1975, s. 18.

[16] Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 18-19.

[17] Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 19.

[18] Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 20.

[19] M. Saeter, a.g.e., s.124-125.

[20] Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 20.

[21] Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 21.

[22] İbrahim S. Canbolat, a.g.e., s. 201.

[23] İbrahim S. Canbolat, a.g.e., s. 210.

[24] İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği – Türkiye Kavramlar Sözlüğü, s. 67.

[25] www.eu2001.be

[26] www.europa.eu.int

[27] www.europa.eu.int

[28] www.eu-komission.de

[29] www.europa.eu.int

 

[30] www.ecb.int

[31] İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e., s.26.

[32] İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e., s.26.

[33] İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e., s.10.

[34] İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e., s.86.

[35] www.europarl.eu.int

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA